Przedmiotem działalności Spółki Targowiska Miejskie SA jest przede wszystkim działalność gospodarcza polegająca na zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej w zastępstwie Gminy Miejskiej Ostrów Wielkopolski, a w szczególności: prowadzenie i obsługa targowisk, prowadzenie i obsługa parkingów, prowadzenie i obsługa szaletów miejskich. Spółka zarządza: targowiskiem miejskim w rejonie ulic Głogowskiej, Piastowskiej i Targowej, zieleniakami przy ulicy Tomczeka i Marii Konopnickiej, nowym targowiskiem przy ul. Grabowskiej/Witosa, parkingami przy ulicy Głogowskiej i ulicy Witosa, kioskami pod handel kwiatami przy ul. Bema oraz na Placu 23-go Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim. Spółka zarządza również szaletami miejskimi.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:

  • świadczenie usług w zakresie wynajmu i dzierżawy urządzeń targowiskowych,
  • wynajem i eksploatacja nieruchomości na własny rachunek w tym prowadzenie placów targowych,
  • inkasowanie opłaty targowej na zlecenie,
  • obsługa i prowadzenie szaletów oraz utrzymanie w sprawności technicznej i czystości obiektów i urządzeń targowiskowych.

Spółka Targowiska Miejskie Sp. z o. o. rozpoczęła działalność w dniu01.12.1995 roku. Została wyposażona w majątek po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym Targowisko Miejskie oraz grunty będące własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na których zlokalizowane są targowiska. W dniu 20.12.2002 Spółka T.M. Sp. z o.o została przekształcona w Spółkę Targowiska Miejskie Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU - Ewa Psztyr

Walne Zgromadzenie

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów.

CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO S.A. - Akcjonariusz większościowy Targowiska Miejskie S.A.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA POBIERZ

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Spółki, a także jej organem doradczym.

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ - Maria Kaczmarek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ - Anna Kupijaj

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ - Stefan Dziamara

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POBIERZ